UVERENJA O POSLOVNOJ SPOSOBNOSTI

Da bi građani mogli da se bave samostalnom delatošću, neophodno im je uverenje o poslovnoj sposobnosti koje se dobija u  Centru za socijalni rad  proverom starateljskih knjiga.
Potrebna dokumentacija je:

• pisani zahtev;
• fotokopija lične karte;

Ukoliko postoje indicije da zbog bolesti lice treba lišiti poslovne sposobnosti i staviti ga pod starateljstvo, lišenje poslovne sposobnosti je vanparnični sudski postupak koji najčešće pokreću članovi porodice ili organ starateljstva (Centar za socijalni rad) po službenoj dužnosti. Nakon dobijanja pravosnažne sudske odluke o lišavanju poslovne sposobnosti, u Centru se pokreće i vodi postupak stavljanja lica pod stalno starateljstvo.