USVOJENJE

Kao porodično-pravni odnos i sa stanovišta ostvarivanja prava svakog pojedinca da planira obim svoje porodice, usvojenje spada u red najkompeksnijih i najodgovornijih oblika zaštite dece bez roditeljskog staranja. Tendenciju rasta broja dece koja su na ovaj način trajno zbrinuta, možemo posmatrati u kontekstu reformi u sistemu socijalne zaštite, a koje su inicirane od strane Ministarstva za socijalna pitanja. Jedan od ciljeva postavljenih u reformi je smanjenje broja dece u ustanovama socijalne zaštite favorizovanjem instituta usvojenja, hraniteljstva i drugih alternativnih oblika zaštite dece u prirodnom, porodičnom okruženju.
Potrebna dokumentacija za potencijalnog usvojioca je:

• pisani zahtev;
• fotokopija lične karte;
• izvod iz Matične knjige rođenih;
• izvod iz Matične knjige venčanih (ukoliko bračni par podnosi zahtev);
• uverenje o državljanstvu;
• uverenje o poslovnoj sposobnosti;
• uverenje da lice nije pod istragom;
• uverenje da lice nije osuđivano;
• uverenje o imovnom stanju;
• uverenje o prihodima (za zaposlene);
• uverenje da se lice nalazi na evidenciji Zavoda za tržište rada (za nezaposlene);
• lekarsko uverenje;
• dokaz da lice nije lišeno roditeljskog prava

Ukoliko zahtev za usvojenje podnosi bračni par, sva dokumentacija se prilaže u dva primerka. Dokumentacija koja se dostavlja Centru za socijalni rad ne sme biti starija od 6 meseci.