SMEŠTAJ U SKLONIŠTE ZA ŽENE I DECU ŽRTVE NASILJA U PORODICI

Pravo na smeštaj ostvaruju klijenti kojima je iz bezbednosnih i drugih sličnih razloga neophodan privremen i siguran smeštaj za vreme dok ovi razlozi traju, a najduže do trideset dana. Pravo na smeštaj priznaje se licima sa prebivalištem na teritoriji grada Sombora, koja zatraže pomoć ili je po proceni nadležnih organa za postupanje u slučajevima nasilja u porodici odnosno trgovini ljudima da je smeštaj u sigurnu kuću najcelishodniji oblik zaštite.