SMEŠTAJ ODRALIH LICA U USTANOVU SOCIJALNE ZAŠTITE

Ovo pravo podrazumeva smeštaj u neku od ustanova socijalne zaštite ( dom za stare i penzionere, dom za odrasla trajno nesposobna lica, ustanove za domski smeštaj mentalno obolelih lica), kao i podmirivanje troškova smeštaja. 
potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

izjava da bez prinude, prisile lice želi da bude smešteno u ustanovu;
• fotokopija lične karte (2 primerka);
• fotokopija izvoda iz Matične knjige rođenih (2 primerka);
• fotokopija izvoda iz Matične knjige venčanih (2 primerka);
• poresko uverenje iz mesta rođenja i mesta stanovanja (2 primerka);
• uverenje o državljanstvu;
• uverenje o zajedničkom domaćinstvu;
• list nepokretnosti;
• ček od penzije (poslednji ček i jedna fotokopija ili drugi dokaz o primanjima);
• dokaz o primanjima srodnika (kvartalno ili poslednja isplata);
• fotokopija lične karte za srodnike koji plaćaju smeštaj;
• uverenje o zdravstvenom stanju (original i jedna kopija);
• nalaz neuropsihijatra (original i jedna kopija);
• lekarsko uverenje da ne boluje od zaraznih bolesti;
• fotokopija izvoda iz matične knjige umrlih za bračnog druga;
• fotokopija zdravstvene knjižice (2 primerka);
• fotokopija ugovora o otkupu ili korišćenju stana;
• fotokopija ugovora o doživotnom izdržavanju;
• fotokopija ugovora o poklonu;
• fotokopija ugovora o prodaji;
• fotokopija presude o razvodu braka.