Grad Sombor se nalazi u severozapadnom delu Vojvodine. Teritorija se prema severu graniči sa Mađarskom, na severoistoku sa Suboticom, na istoku sa opštinom Bačka Topola, na jugoistoku sa opštinom Kula, na jugu sa opštinom Odžaci, na jugozapadu sa opštinom Apatin i na zapadu sa Hrvatskom. Prema tome, ovaj prostor je oivičen granicama pet opština i teritorija van Srbije.

Sombor je veoma dobro povezana magistralnim i regionalnim putevima koji idu iz pravca Bačkog Brega, Subotice, Novog Sada i Odžaka. Sombor je od Beograda udaljen 175 km, a od Budimpešte 220 km.

Planimetrijski posmatrano, površina opštine ima svojim preovlađujućim, severnim i srednjim delom oblik nepravilnog mnogougla, na koji se prema jugu nadovezuje suženi pojas oivičen vrlo krivudavom graničnom linijom. Geomorfološku osnovu terena Sombora čine deo Telečke lesne zaravni koja zahvata oko jedne trećine njene teritorije; lesna terasa, nadmorske visine raspona 90-100 m i aluvijalna ravan Dunava, sastavljena iz nižeg inundacionog dela i aluvijalne terase. Pomenute morfološke celine su disecirane vodenim tokovima među kojima dominira relativno gusta kanalska mreža. Posebnu vrednost položaju područja opštine naročito daju okolnosti da se ona nalazi u Panonskom basenu i da pripada užoj zoni Podunavlja, odnosno da se nalazi u zoni Koridora 7 koji je već ucrtan u evropsku mrežu saobraćajnih pravaca, zahvaljujući kojima je u znatnoj meri određena prostorno-funkcionalna vrednost i položaj grada u odnosu na druga područja.

Grad Sombor obuhvata 16 naselja: Sombor, Aleksa Šantić, Bački Breg, Bački Monoštor, Bezdan, Čonoplja, Doroslovo, Gakovo, Kljajićevo, Kolut, Rastina, Riđica, Svetozar Miletić, Stanišić, Stapar i Telečka. Pored toga, njoj pripadaju i prigradska naselja - salaši Bilić, Bukovac, Centrala, Čičovi, Gradina, Kozara, Lenija, Lugovo, Milčić, Matarići, Nenadić, Obzir, Radojevići, Rančevo, Rokovci, Šikara, Šaponje i Žarkovac.

Teritorija grada Sombora obuhvata površinu od 1.178 km2 što čini 13,50% teritorije Bačke, 5,47% teritorije AP Vojvodine, 1,33% teritorije Republike Srbije i 1,15% teritorije državne zajednice. Po površini, grad je na drugom mestu u Vojvodini. Od 1992. godine Sombor je sedište Zapadnobačkog okruga, koji uz grad Sombor sačinjavaju još i apatinska, kulska i odžačka opština.