U sprovođenju socijalne zaštite i socijalnog rada Centar vrši sledeća javna ovlašćenja :

• ostvarivanju prava na materijalno obezbeđenje;
• ostvarivanju prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica;
• ostvarivanju prava na pomoć za osposobljavanje za rad;
• ostvarivanje prava na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite;
• ostvarivanju prava na smeštaj odraslog lica u drugu porodicu;
• hraniteljstvu;
• usvojenju;

U vršenju javnih ovlašćenja, centar, u skladu sa zakonom, obavlja sledeće poslove:

• sprovodi postupak posredovanja – medijacije u porodičnim odnosima (mirenje i nagodba);
• dostavlja nalaz i stručno mišljenje, na zahtev suda, u parnicama u kojima se odlučuje o zaštiti prava deteta ili o vršenju odnosno lišenju roditeljskog prava;
• dostavlja, na zahtev suda, mišljenje o svrsishodnosti mere zaštite od nasilja u porodici koju je tražio drugi ovlašćeni tužilac;
• pruža pomoć u pribavljanju potrebnih dokaza sudu pred kojim se vodi postupak u sporu za zaštitu od nasilja u porodici;
• sprovodi postupak procene opšte podobnosti hranitelja, usvojitelja i staratelja;
• sprovodi program pripreme budućih usvojitelja, odnosno hranitelja;
• vrši popis i procenu imovine lica pod starateljstvom;
• sarađuje sa javnim tužiocem, odnosno sudijom za maloletnike u izboru i primeni vaspitnih naloga;
• sprovodi medijaciju između maloletnog učinioca i žrtve krivičnog dela;
• podnosi izveštaj o ispunjenju vaspitnog naloga javnom tužiocu, odnosno sudiji za maloletnike;
• prisustvuje, po odobrenju suda, radnjama u pripremnom postupku protiv maloletnog učinioca krivičnog dela (saslušanje maloletnog učinioca krivičnog dela, saslušanje drugih lica), stavlja predloge i upućuje pitanja licima koja se saslušavaju;
• dostavlja mišljenje sudu pred kojim se vodi krivični postupak protiv maloletnika u pogledu činjenica koje se odnose na uzrast maloletnika, činjenica potrebnih za ocenu njegove zrelosti, ispituje sredinu u kojoj i prilike pod kojima maloletnik živi i druge okolnosti koje se tiču njegove ličnosti i ponašanja;
• prisustvuje sednici veća za maloletnike i glavnom pretresu u krivičnom postupku protiv maloletnog učinioca krivičnog dela;
• obaveštava sud nadležan za izvršenje zavodske vaspitne mere i organ unutrašnjih poslova kada izvršenje mere ne može da započne ili da se nastavi zbog odbijanja ili bekstva maloletnika;
• stara se o izvršenju vaspitnih mera posebnih obaveza;
• proverava izvršenje vaspitne mere pojačanog nadzora od strane roditelja, usvojitelja ili staratelja i ukazuje im pomoć u izvršenju mere;
• proverava izvršenje vaspitne mere pojačanog nadzora u drugoj porodici i ukazuje pomoć porodici u koju je maloletnik smešten;
• sprovodi vaspitnu meru pojačanog nadzora od strane organa starateljstva tako što se brine o školovanju maloletnika, njegovom zaposlenju, odvajanju iz sredine koja na njega štetno utiče, potrebnom lečenju i sređivanju prilika u kojima živi;
• stara se o izvršenju vaspitne mere pojačanog nadzora uz obavezu dnevnog boravaka u ustanovi za vaspitavanje i obrazovanje maloletnika,
• dostavlja sudu i javnom tužiocu za maloletnike izveštaj o toku izvršenja vaspitnih mera o čijem se izvršenju stara;
• predlaže sudu donošenje odluke o troškovima izvršenja vaspitnih mera;
• obavlja druge poslove utvrđene zakonom. 

Ministarstvo nadležno za socijalna pitanja i resorni pokrajinski sekretarijat na osnovu odredaba Zakona o utvrđivanju određenih nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine ("Sl.Gl. RS" br. 6/02) utvrđuju normative i standarde za obavljanje poslova Centra u vršenju javnih ovlašćenja.

Iz budžeta Republike Centar obezbeđuje sredstva za :

1. Vršenje javnih ovlašćenja;
2. Vršenje drugih usluga u ostvarivanju prava građana, koja se po zakonu smatraju pravima od opšteg interesa;
3. Materijalne troškove i druge tekuće potreba;
4. Isplatu zarada zaposlenih i drugih primanja iz radno - pravnih odnosa.

Iz budžeta Opštine Sombor Centar stiče sredstva za :

1. Vršenje usluga socijalnog rada u ostvarivanju socijalno - zaštitnih prava o kojima se stara opština;
2. Isplatu zarada zaposlenih u delu koji se odnosi na stručne radnike koji
obavljaju delatnost iz okvira nadležnosti opštine Sombor.
3. Materijalne troškove i druge tekuće potrebe;

Zakonska akta i prava

Nosilac poslova socijalne zaštite u gradu Somboru jeste Centar za socijalni rad, koji kao uputni organ ostvaruje prava građana, pruža usluge socijalne zaštite i sprovodi mere. Javna ovlašćenja i prenete nadležnosti zasnivaju se na Zakonskim i podzakonskim aktima:

1. Zakon o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana.
2. Porodični zakon
3. Zakon o prekršajima
4. Zakon o izvršenju krivičnih sankcija prema maloletnicima.
5. Zakon o izbeglicama i Uredba o zbrinjavanju izbeglica.
6. Odluka o socijalnoj zaštiti građana na teritoriji opštine Sombor.

Na osnovu Opštinske odluke o pravima u oblasti socijalne zaštite ostvaruju se sledeća prava:

1. Jednokratna materijalna pomoć 
2. Troškovi smeštaja u prihvatnoj stanici 
3. Podrška prilikom prvog smeštaja u ustanove socijalne zaštite
4. Troškovi sahrane 

Pored poverenih nadležnosti Centar za socijalni rad obavlja poslove Organa starateljstva.