Dnevni boravak lica sa smetnjama u razvoju

Licima ometenim u psihičkom ili fizičkom razvoju, stepena umerene ili teže
mentalne ometenosti, oboleloj od autizma i višestruko ometenoj u razvoju, u okviru dnevnog boravka obezbeđuju se: dnevni boravak, ishrana, zdravstvena zaštita za vreme trajanja boravka, vaspitno-obrazovni rad, osposobljavanje za rad i radne aktivnosti, kulturno zabavne i rekreativne aktivnosti prema njihovim sposobnostima, sklonostima i ispoljenom interesovanju.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje dnevnog boravka, podnosi roditelj, odnosno staratelj korisnika Centru za socijalni rad uz sledeću dokumentaciju:
- izvod iz matične knjige rođenih za korisnika,
- rešenje o razvrstavanju korisnika ili mišljenje interresorne komisije o proceni potreba za pružanjem ovog oblika podrške korisniku,
- uverenje MUP-a o prebivalištu i fotokopije ličnih karata podnosioca zahteva i
korisnika.

Preuzmite Obazac zahteva: www.csrsombor.org.rs/doc/zdb.doc

Preuzmite Pravilnik o dnevnom boravku: PDB.pdf