SMEŠTAJ U SKLONIŠTE ZA ŽENE I DECU ŽRTVE NASILJA U PORODICI

Svi građani sa teritorije grada Sombora imaju pravo na usluge bračnog i porodičnog savetovališta (u daljem tekstu: Savetovalište) u kome se realizuju psihološko-pedagoške, socijalne i pravne usluge, a na osnovu iskazane lične potrebe, preporuka stručnih radnika Centra i nadležnih institucija.

Usluge Savetovališta pružaju se neposredno u Centru za socijalni rad u Somboru u okviru organizacione jedinice Služba lokalnih usluga, i usmerene su na:
- pružanje pomoći porodici da na odgovarajući način reši svoje probleme u okviru sistema socijalne zaštite;
- povezivanje porodice sa drugim sistemima pomoći i zaštita njihovih interesa;
- razvijanje efikasnijih i humanijih aktivnosti svih sistema pomoći,
- iniciranje i oblikovanje novih stručnih doktrina na području socijalnog, psihološkog i pedagoškog rada;
- razvijanje odgovarajućih ličnih kapaciteta u cilju uspostavljanja funkcionalnog bračnog i porodičnog života;
- pomoć u suočavanju sa životnim zahtevima radi oblikovanja realnih očekivanja i postavljanja ciljeva, preuzimanja aktivne odgovornosti u vezi sa odlučivanjem o sebi i svom daljem životu.

Preuzmite Pravilnik o bračnom i porodičnom savetovalištu: http://www.csrsombor.org.rs/doc/PBPS.pdf