Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja

Nasilje je svako nanošenje fizičkog i psihičkog bola drugom licu, činjenje i nečinjenje koje ugrožava fizički, psihički, emocionalni, seksualni i ekonomski integritet pojedinca koji nije u stanju da se samostalno zaštiti. Poslednjih godina centri za socijalni rad, domovi zdravlja, MUP i škole u Somboru beleže porast nasilja u porodici, posebno nad decom zbog čega je zaštita ove populacije posebno važna.

Svaki građanin je u obavezi da prijavi policiji i tužilaštvu, centru za socijalni rad, zdravstvenoj ustanovi, specijalizovanim službama, nevladinim organizacijama, ukoliko primeti slučajeve bilo koje vrste zlostavljanja ili zanemarivanja dece u porodici.

Kada Centar za socijalni rad identifikuje zlostavljanje ili zanemarivanje po prijavi ili u okviru aktuelnog postupka, u obavezi je da po službenoj dužnosti pokrene postupak za zaustavljanje nasilja, što se posebno odnosi na maloletnu decu i radno nesposobna lica. Krivični zakon Republike Srbije sankcioniše nasilje kao krivično delo za koje je predviđena novčana ili kazna zatvora.

Posebna socijalna i porodično-pravna zaštita predviđena je za maloletnike za koje se utvrdi da suzanemarivana ili zlostavljana (prijave, usmene ili pisane, o saznanjima da postoje takve pojave građani treba da dostave Centru za socijalni rad Sombor).

Građani treba da znaju i imaju u vidu da je saradnja na relaciji škola, dom zdravlja ili neka druga zdravstvena ustanova, najbliža stanica policije i građana najefikasniji put u borbi protiv nasilja i zaštiti dece - žrtava nasilnika. Nisu dovoljna saznanja da u našem susedstvu i okruženju postoje zlostavljana deca već je naša građanska dužnost da takve slučajeve i prijavimo nekoj od navedenih institucija