Prava dece sa posebnim potrebama

Dete sa specijalnim potrebama je maloletnik koji je lako, umereno, teže ili teško mentalno nedovoljno razvijeno, obolelo od autizma, višestruko ometeno u razvoju i fizički invalidno dete. Kategorizacija dece sa smetnjama u razvoju vrši se od 5 do 15 godine starosti. Ukoliko se radi o teškoj ometenosti, kategorizacija se može izvršiti i pre pete godine života.

Uput za kategorizaciju (prazan obrazac) daje opštinski  Sekretarijat za društvene delatnosti  koji popunjava nadležni pedijatar. Popunjeni obrazac prosleđuje se nadležnoj komisiji za kategorizaciju. Nalaz, ocenu i mišljenje, komisija dostavlja opštinskom sekretarijatu za društvene delatnosti koji donosi rešenje o kategorizaciji na osnovu zakonskih kriterijuma.