Medijacija

medijacijaMedijaciju kao uslugu pruža Centar za socijalni rad svim stanovnicima opštine Sombor koji žele i imaju lične kapacitete da konflikte reše mirnim putem.

Šta je to? Medijacija je način da sukobljene strane razreše konflikt uz pomoć medijatora kao nezavisne i nepristrasne tzv.treće strane , koja pomaže da strane u sukobu lociraju problem i identifikuju svoje potrebe i interese, podstičući ih da traže sa drugom stranom zajedničko praktično rešenje problema i pomažući im u pregovaranju oko rešenja, koje će zadovoljiti obe strane u sukobu.

U kojim oblastima se može primeniti?
- porodični,bračni i vanbračni odnosi: konflikti u partnerskim relacijama,u roditeljskim relacijama,u vršenju roditeljskog prava,
u viđenju dece sa roditeljima koji ne žive zajedno, u svakodnevnom funkcionisanju.
- problemi maloletnika: konflikti u vršnjačkoj grupi i izmedju pojedinaca,kako sukob ne bi eskalirao i procesuirao se kao krivično delo ili prekršaj,kao i rešavanje sukoba nakon izvršenog prekršaja ili krivičnog dela maloletnika
-porodični smeštaj: konflikti izmedu hranitelja i roditelja dece na smeštaju kao i izmedju dece i hranitelja
- imovinski i porodični problemi odraslih i starih: konflikti između starih i odraslih osoba oko novčanih i imovinskih pitanja porodičnog funkcionisanja 

Gradjanke i gradjani mogu tražiti medijaciju u svim navedenim slučajevima i to bez obzira da li je pokrenut postupak razvoda braka, neka druga parnica ili bilo koji drugi postupak kod suda ili neke druge institucije .


Zašto baš medijacija ?

-zato što problem rešavate sami,tako da vam niko ne može nametnuti rešenje kojim niste zadovoljni,kao što se dešava kad vam sud ili druga institucija rešavaju vaš problem
-zato što problem rešavate vi koji ga i najbolje poznajete
-zato što su rešenja koja postignete u saradnji sa drugom stranom trajnija i funkcionalnija
-zato što medijacijom možete izbeći troškove oko sudskih taksi,postupka,advokata
-zato što nećete biti izloženi neprijatnosti utvrđivanja ko je kriv za konflikt,već ćete svoje snage usmeriti na rešavanje problema,a koji je uzrok konflikta
-zato što ćete tokom medijacije imati priliku da naučite da slušate i čujete različitae stavove,osećanja i mišljenje druge strane i da naučite da prepoznavanje zajedničkog problema znači i početak
komunikacije ka iznalaženju rešenja značajnog za sve u sukobu
-zato što medijacija nije klasično mirenje i smirivanje sukoba,već proces komunikacije koji dovodi do obostrano prihvatljivog rešenja sukoba.To znači da mirenje bračnih partnera ,npr. kao ishod može da ima i dogovr o razvodu
-zato što u svakom trenutku možete odustati od medijacije,bez posledica i problem rešavati na neki drugi način.

Šta možete očekivati od medijatora?

- da vas upoznaju sa načinom rada tokom medijacije i pravilima koje treba da ispoštujete kako bi proces mogao da se odvija
- da vode proces medijacije, usmeravajući vaše pregovaranje pitanjima i konstatacijama koje će vama koristiti u rešavanju problema
-da dozvole stranama u sukobu da iznesu svoje stvaove,mišljenje,osećanja
-da štite obe strane tako što će insistirati na poštovanju pravila procesa medijacije
-da prekinu medijaciju ako se pravila ne poštuju
-da se prema obema stranama ophode ravnopravno ,sa uvažavanjem

Šta ne treba da očekujete od medijatora ?

-da vam predlažu i nude rešenja
-da savetuju jednu stranu u sukobu
-da utvrđuju ko je kriv
-da utvrđuju koja je od sukobljenih strana ’’u pravu „
-da staju na bilo čiju stranu i bore se za nečije interese
-da vrše pritisak na jednu ili obe strane da postignu dogovor