Bračni i porodični problemi 

Organ starateljstva odnosno porodično savetovalište usmerava svoj rad pre svega na mirenje partnera (roditelja), ali ako se ono pokaže nemogućim, dalje angažovanje se preusmerava na stručnu procenu u vezi sa vršenjem roditeljskog prava. Savetovalište za brak i porodicu koje radi na rešavanju bračnih i porodičnih problema jeste na dobrovoljnoj osnovi.

Pre podnošenja tužbe uputno je da se supružnici obrate nadležnom  Centru za socijalni rad  gde će dobiti stručnu pomoć u rešavanju partnerskih konflikata ili doneti konačnu odluku o razvodu braka ukoliko mirenje ne uspe.

Samo pokretanje postupka za razvod braka nije u nadležnosti Centra.